GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Historia

Krótka historia i charakterystyka Zespołu Szkół nr 2 w Wadowicach
 
22 października 1888 roku powołano w Wadowicach specjalny komitet złożony z radnych: Ignacego Brosiga, Tomasza Figlera, Mieczysława Gedla, Zygmunta Israelego, Jana Iwańskiego i Jana Pawlicy, którego celem było obmyślenie sposobu uczczenia jubileuszu 40-letniej rocznicy panowania Najjaśniejszego Pana Cesarza Franciszka  Józefa I.
Na wniosek komitetu Rada Miejska na posiedzeniu odbytym 24 listopada 1888r. podjęła stosowną uchwałę „ aby założyć w Wadowicach Uzupełniającą Szkołę Przemysłową” i przeznaczyła na jej utrzymanie 400 złotych.
Szkoła rozpoczęła działalność w roku 1889 i to właśnie obchodzący jubileusz 125-lecia powstania ZS nr2 im. ks.St. Staszica jest jej spadkobiercą.
 
W ciągu 125 lat istnienia,  szkoła  na trwałe wpisuje się w historię miasta i powiatu.
Gorzeński  „Mechanik” przez te wszystkie lata nosił różne miana: Uzupełniająca Szkoła Przemysłowa,  Szkoła Zawodowa Dokształcająca Męska im. St. Sobińskiego, Państwowa Szkoła  Zawodowa, Zasadnicza Szkoła Metalowa, Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum Mechaniczne, Zespół Szkół Mechanicznych  i wreszcie  ZS nr2 im. ks. St. Staszica.
Bez względu na nazwę, od ponad wieku, Szkoła  jest świadkiem historii pisanej przez nas wszystkich: uczniów,  nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, a także  przyjaciół  i rodziców. W murach „Metalówki” , „ Mechanika” czy  „Gorzenia ”,  na zawsze zostawiliśmy ślad po naszych radościach, smutkach, nadziejach i marzeniach, zostawiliśmy swój uśmiech i gniew, radość z sukcesu i smutek po porażce, zostawiliśmy cząstkę siebie.
 
Dzisiaj ZS nr2 to placówka  posiadająca zmodernizowaną i nowoczesną bazę dydaktyczną  w szkole i w warsztatach szkolnych.
Nasze sale lekcyjne i pracownie są corocznie unowocześniane, modernizowane i wyposażane w najnowsze  pomoce dydaktyczne i urządzenia,  wprowadzamy również nowe kierunki nauczania , będące odpowiedzią na zapotrzebowanie uczniów, rodziców a przede wszystkim rynku pracy.
 
Obecnie w szkole kształci się 630 uczniów w klasach liceum ogólnokształcącego , technikum i zasadniczej szkoły zawodowej w następujących zawodach: technik elektryk , elektronik, informatyk i technik pojazdów samochodowych oraz  mechanik i elektromechanik pojazdów  samochodowych , stolarz,  fryzjer.
    W warsztatach szkolnych działa ośrodek egzaminacyjny OKE, a wkrótce zostanie  w nich uruchomiony  Ośrodek Kompetencji Zawodowych.
Dzięki środkom pozyskanym  ze Starostwa Powiatowego w Wadowicach  i Ministerstwa Edukacji Narodowej nasze warsztaty wyposażone są w najnowocześniejsze narzędzia, urządzenia  i sprzęt diagnostyczny.
Prezentując szkołę, chcemy podkreślić, że nie ogranicza się ona tylko do działalności edukacyjnej. Warto również wspomnieć o innych formach pracy z młodzieżą w ramach licznych kółek zainteresowań i na zajęciach pozalekcyjnych, prowadzonych przez dobrze wykwalifikowaną kadrę nauczycielską.
Uczniowie rozwijają swoje pasje i talenty, realizują różne projekty i wykonują urządzenia, które świadczą o  ich dużej wiedzy i umiejętnościach technicznych.
Swoje dokonania prezentują podczas organizowanych przez szkołę dni otwartych pod nazwą „Dzień techniki w Mechaniku”
Biorą udział w licznych konkursach, olimpiadach  i zawodach,zostając niejednokrotnie  ich  laureatami  oraz zdobywając indeksy wyższych uczelni.
      Organizują rajdy i  konkursy muzyczne,działają w szkolnym wolontariacie,zdobywają nowe umiejętności i dodatkowe kwalifikacje, dzięki udziałowi Powiatu Wadowickiego w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.
Można jeszcze wspomnieć o uczestnictwie szkoły w programie Fundacji Rozwoju Edukacji „Sokrates” i „Comenius”, w których bierzemy udział od 1989roku  i wspólnie z zaprzyjaźnionymi szkołami z zagranicy zrealizowaliśmy  już osiem programów.
      Możemy  poszczycić się sukcesem, jakim  jest przyznanie naszej szkole tytułu  „Szkoła z klasą” w pionie technikum i liceum.
Dobrą opinię o naszej szkole potwierdzają również wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych opracowanego przez tygodnik „Rzeczpospolita”  i „Perspektywy”, w którym od kilku lat zajmujemy miejsca w pierwszej dziesiątce techników w Małopolsce / dwukrotnie czwarte, szóste i dziewiąte/
   Wszystko to świadczy o tym, że nasza szkoła potrafi umiejętnie łączyć tradycję z nowoczesnością i zapewnić młodzieży wszechstronne wykształcenie.
      
        Szkoła mimo tych różnych nazw,  które nosiła, wytworzyła bardzo bogatą tradycję, swój klimat i przede wszystkim połączyła kilka pokoleń ludzi – nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów i absolwentów. Nasza szkoła od zawsze mogła pochwalić się sukcesami i osiągnięciami, naukowymi i sportowymi.  Szkoła, a właściwie jej kadra pedagogiczna, nigdy nie bała się wyzwań, co więcej ta bogata tradycja, której spadkobiercami zostaliśmy – zawsze mobilizowała, motywowała i zobowiązywała. Wychowankowie szkoły, którzy opuścili i nadal opuszczają mury - niejednokrotnie napawali dumą i dzisiaj są najpiękniejszym prezentem, jaki otrzymuje nasza Jubilatka, patrząc na tych mądrych, inteligentnych i nieprzeciętnych ludzi.
 

Kalendarium szkoły (1889-2017)

DATY I FAKTY Z HISTORII SZKOŁY

 • 1841 r. uruchomiono z inicjatywy gminy pierwszą klasę techniczną, 
 • 1889 r. powstała szkoła za­wodowa pod nazwą Uzupełniająca Szkoła Przemysłowa w Wadowicach, zwana także Szkołą Przemysłową Uzupełniającą w Wadowicach. Nauczanie prowadzono w budynku męskiego Gimnazjum w Wadowicach przy ulicy Mickiewicza z powodu braku własnego gmachu, 
 • w latach 1914-1918 i latach powojennych, nauka odbywała się w budynku Magistratu, następnie w Gimnazjum w Wadowicach przy ulicy Mickiewicza,
 • ok. 1925 r. szkoła otrzymała nazwę: Szkoła Zawodowa Dokształ­cająca Męska
  im. Stanisława Sobińskiego w Wadowicach,
 • 1935 r. szkołę powtórnie przeniesiono do budynku Magistratu,
 • l września 1947 r. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca zostaje przeniesiona do budynku położonego w Wadowicach przy Placu Ta­deusza Kościuszki 17,
 • l września 1950 r. szkoła otrzymała nową nazwę Państwowa Szko­ła Zawodowa, którą z kolei przemianowano w roku szkolnym 1950/1951 na Zasadniczą Szkolę Metalową w Wadowicach,
 • 1953 r. wybudowano tymczasowe warsztaty przy ulicy Teatralnej,
 • 1956 r.  rozpoczęto budowę obiektów szkolnych w Gorzeniu Dolnym koło Wadowic,
 • 1958 r. warsztaty szkol­ne otrzymały nowy budynek w Gorzeniu Dolnym koło Wadowic, rozpoczęto przenoszenie wyposażenia warsztatów mechanicznych z ulicy Teatralnej,
 • 1960 r. szkoła otrzymuje nowy budynek w Gorzeniu Dolnym,  następuje przeniesienie placówki do obiektów, które dzisiaj znajdują się w Wadowicach przy ulicy Zegadłowicza 36,
 • 1961 r. otwarto trzyletnie Technikum Mechaniczne dla absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych o kierunkach mechanicznych. Wraz z otwarciem technikum szkoła otrzymała nową nazwę: Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum Mechaniczne w Wadowicach, w budynku szkoły działały internat i stołówka,
 • 1961 r. został oddany do użytku nowy budynek, w którym mieścił się internat szkolny wraz ze stołów­ką,
 • 1963/1964 r. otwarcie pięcioletniego Technikum Mechanicznego o specjalności metrologia warsztatowa,
 • 1965 r. otwarto pięcioletnie Technikum Mechaniczne o specjalności obróbka skrawaniem, oddano do użytku młodzieży boiska i tereny rekreacyjne,
 • 1966/1967 r. zainaugurowało działalność trzyletnie Technikum Mechaniczne dla pracujących o specjalności obróbka skrawaniem,
 • 1969 r. nadano szkole imię Janka Krasickiego,
 • 1971/1972 r. otwarcie Liceum Zawodowego o specjalności mechanik narzędzi pomiarowych, zmienionej później na specjalność obróbka skrawaniem,
 •  1972 r. nadano szkole nazwę Zespół Szkół Mechanicznych,
 • 1974 r. wznowienie działalności Dokształca­jącej Szkoły Zawodowej,
 • 1976 r. przyjęcie pierwszych uczniów do Liceum Zawodowego o specjalności kierowca mechanik pojazdów samochodo­wych,
 • 1977 r.  zmieniono nazwę z Dokształca­jącej Szkoły Zawodowej na Zasadniczą Szkołę Zawo­dową dla Pracowników Młodocianych,
 • w latach 1985-1989 prowadzono prace związane z budową nowego boiska szkolnego,
 • 1989 r. uroczyste obchody 100-lecia szkoły,
 • 1992 r. rozpoczęcie działalności w budynku internatu Szkoły Policealnej Za­kładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, kształcącej w kierunkach: pod­stawy prawne i finansowe działalności firmy, informatyka,
 • 1997 r. otwarto kolejną państwową szkołę policealną, która kształciła w zawodzie technik BHP,
 • 1999 r. odbył się  jubileusz 110-lecia szkoły,
 • 1999 r. wybór nowego patrona szkoły - Stanisława Staszica,
 • 1999/2000 r. otwarto Liceum Techniczne,
 • 2001 r. otwarto Technikum Elektroniczne,
 • 2002 r. Zespół Szkół Mechanicznych zmienił nazwę na Zespół Szkół nr 2 im. ks. Stanisława Staszica w Wadowicach,
 • 2002 r. otwarto Liceum Ogólnokształcące oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
 • 2004 r. uzyskanie przez szkołę certyfikatu „Szkoła z klasą” w pionie liceum i technikum
 • 2005 r. utworzono Technikum Informatyczne oraz uruchomiono Liceum Ogólnokształcące o profilu policyjnym,
 • 2006 r. utworzono ośrodek egzaminacyjny do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w warsztatach szkolnych,
 • 2008 r. otwarto Technikum Pojazdów Samochodowych,
 • 2009 r. uroczyście obchodzono 120. rocznicę powstania szkoły,
 • 2010 r. uruchomiono Technikum Elektryczne i Liceum Ogólnokształcące o profilu  sportowo-turystycznym.
 • 2014 r. jubileusz 125-lecia szkoły 
 • 2015r.  – podpisano porozumienie o  współpracy pomiędzy Zespołem Szkół nr 2 w Wadowicach a Komendą Powiatową Policji w Wadowicach
 • 2015r.  – wprowadzono do oferty edukacyjnej zawód mechanik motocyklowy w Zasadniczej Szkole Zawodowej
 • 2016 r.  –  uruchomiono kształcenie w zawodzie kierowca mechanik w Zasadniczej Szkole Zawodowej
 • 2017 r.  – Uchwałą Rady Powiatu nr XXIII/218/17 na bazie Zespołu Szkół nr 2 powołano Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach
 
Pełną historię naszej szkoły znajdziesz w monografii.
 
 

Historia Szkoły (2014-2017)

Niniejsze opracowanie ma na celu uzupełnienie monografii, która ukazywała 125-letnią historię naszej placówki. Pragniemy w nim zachować to, co najważniejsze, przybliżyć wspaniałe osiągnięcia potwierdzone certyfikatami, nagrodami i dyplomami. Patrzymy z wielką satysfakcją na dokonania uczniów i pracowników szkoły, na sukcesy tych wszystkich, którzy zapracowali na jej obecną pozycję.

Rok 2017 to przełomowyrokdla Zespołu Szkół nr 2 im. Ks. St. Staszica w Wadowicach. Oto bowiem Uchwałą Rady Powiatu nr XXIII/218/17 od
1 września na bazie naszej szkoły utworzono Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2. Rozpoczyna to nowy etap w dziejach naszej placówki.


Działalność humanistyczna

W ramach szeroko rozumianej edukacji humanistycznej uczniowie naszej szkoły mają różnorodne możliwości rozwijania swoich zainteresowań i pasji. Biorą udział w systematycznie organizowanych wyjazdach do kina, teatru i wycieczkach przedmiotowych oraz zdobywają laury w wielu konkursach. Wielokrotnie nagradzany w trakcie nauki był uczeń technikum samochodowego Nikodem Sienkiewicz. Jego talent plastyczny został doceniony w marcu 2014 roku w XXI Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Mieszkam w Beskidach”, w którym uzyskał tytuł laureata. Wyróżnienie zdobył również w tym samym roku w XIKonkursie Poetycko-Plastycznym zorganizowanym pod hasłem:„Błogosławiona Karolina, świeć nam przykładem”, w którym ponownie został nagodzony w 2015 roku, uzyskując trzecie miejsce. Pierwsze miejsce Nikodem zajął w Przeglądzie Prac Literackich Autorskich XVII Dni Papieskich organizowanym przez Parafialny Klub Sportowy „Św. Józef” w Kalwarii Zebrzydowskiej w maju 2014 roku. W czerwcu tego samego roku otrzymał nagrodę za drugie miejsce w XIV Konkursie Papieskim przygotowanym przez OHP. Rok później, w trakcie XVIII Dni Papieskich, w Przeglądzie Prac Literackich Autorskich, Nikodem ponownie zdobył nagrodę – pierwsze miejsce. Jego zdolności artystyczne zostały również docenione w X Edycji Konkursu Plastycznegopt. „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ IIW OCZACH DZIECKA” oraz w konkursie pt.” Ojciec święty syn Naszej ziemi” – Nikodem zajął w nich trzecie miejsce.

Uczniowie naszej szkoły interesują się również historią. To z myślą o nich organizowane są wewnątrzszkolne konkursy o tematyce historycznej– „Historia II wojny światowej: Polskie PaństwoPodziemne 1939-1945”, Ogólnopolski Konkurs Historyczny „KRĄG” czy konkurs „Moja mała ojczyzna” przeprowadzany we współpracy z nauczycielem wiedzy o kulturze. Nauczyciele historii przygotowują również uczniów do udziału w zmaganiach na wyższym szczeblu. W roku szkolnym 2014/2015 uczennica liceum policyjnego, Angelika Soj, zdobyła wyróżnienie za pracę literacką pt. „Mój Arsenał” w konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Szarych Szeregów.

Uczniowie uzdolnieni muzycznie mogą spróbować swoich sił w powstałej w 2016 roku szkolnej orkiestrze „Gorzeń Band”. Jej członkowie uświetniają szkolne akademie, tworzą oprawę muzyczną Dnia Otwartego, a w grudniu 2016 roku zorganizowali Koncert Kolęd. Poza murami szkoły nasz zespół występował przed uczniami i nauczycielami Gimnazjum w Tomicach oraz 3 maja 2017 roku w Brodach, pomagając budzić „Śpiącą królewnę” w czasie Pikniku Charytatywnego.Ciekawą ofertą dla uczniów z talentami wokalnymi jest organizowany cyklicznie od 2010 roku Konkurs Piosenki Obcojęzycznej „Gorzeń Music Awards”, w którym można zaprezentować również zdolności językowe.

Inną propozycją dla uzdolnionych językowo są konkursy przedmiotowe, które pozwalają wyłonić najlepszych uczniów. Reprezentują oni naszą szkołę w zmaganiach szkół ponadgimnazjalnych. W marcu 2015 rokuprzedstawiciele naszej szkoły drużynowo awansowali do etapu okręgowego Ogólnopolskiego Konkursu„TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO”organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego.

Działalność matematyczno-przyrodnicza

Nauczanie matematyki w naszej szkole w klasach technikum odbywa się w zakresie rozszerzonym. Nauczyciele starają się dobierać metody nauczania tak, by w jak największym zakresie wykorzystać potencjał uczniów i zachęcić ich dotwórczego odkrywania strategii rozwiązywania problemów i przeprowadzania rozumowań. Efektem tych starań są sukcesy uczniów w wielu konkursach. W roku szkolnym 2015/2016 wśród najlepszych uczestników Międzynarodowego Konkursu Matematycznego PANGEA, którzy zakwalifikowali się do ogólnopolskiego finału, znaleźli się Andrzej Godula(kategoria klas pierwszych) oraz Sebastian Nogal (kategoria klas drugich), a rok później Igor Leszczyński.

W roku szkolnym 2016/2017 wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR otrzymał Mateusz Nowak. W konkursie „Matematyka w Technice dla Technika”,organizowanym przez Politechnikę Lubelską, tytuł Laureata zdobył Jakub Burzyński, tytuł Finalisty Łukasz Serwin, a Wyróżnionym Finalistą został Mateusz Nowak. W tym samym roku szkolnym do II etapu Ogólnopolskiego Konkursu „Matematyczne Preteksty” zakwalifikował się Konrad Filek.

Działalność informatyczna

Wiele sukcesów osiągają uczniowie uczęszczający do technikum informatycznego. Tradycyjnie w Konkursie Wiedzy Informatycznej i Turystycznej, który odbywa się w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, przedstawiciele naszej szkoły plasują się na wysokich miejscach. W 2014 roku Damian Kowalczyk zajął drugie miejsce, a rok później Grzegorz Kastelik oraz Mariusz Targosz zdobyli wyróżnienia. W roku 2016 po pierwsze miejsce sięgnęła Mercedes Foryś, która była jedyną finalistką w gronie kolegów informatyków z wielu szkół województwa małopolskiego. W kolejnym rokuŁukasz Serwin zajął drugie miejsce, a Mateusz Nowak - trzecie. Konkurs ten objęty został patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Dużym osiągnięciem było uplasowanie się w 2014 roku na pierwszym miejscu w powiecie wadowickim oraz piątym w województwie małopolskim uczniów naszej szkoły, Jakuba Brózdy i Dawida Górzańskiego, w konkursie „AutoCad na start” – branża informatyczno-elektroniczna. Sukces odniósł również Grzegorz Kastelik, który został finalistą VI edycji ogólnopolskiego turnieju wiedzy informatyczno-matematycznej ALGORYTMION organizowanego na Wydziale Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiejw Gliwicach. W roku 2016 finalistą tego konkursu został Mateusz Nowak.

Uczniowie technikum informatycznego odnoszą również sukcesy w Małopolskim Konkursie Własnych Prac Technicznych, Kacper Ślusarz, Jakub Millan i Dominik Szałwiński w 2016 zajęli trzecie miejsce w województwie małopolskim za projekt „Przenośny system alarmowy BTS zapora”. Ponadto uczniowie zostali laureatami Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczościw kategorii „Usprawnienie softwarowo-techniczne”. Praca tej drużyny została ostatecznie doceniona w skali kraju, wychowankowie zajęli bowiem trzecie miejsce w Polsce w ramach Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. W roku 2017Arkadiusz Baster i Krzysztof Obłonczek w Małopolskim Konkursie Własnych Prac Technicznych – Kraków 2017 uzyskali drugie miejsce w województwie małopolskim w kategorii „Informatyka” za rok szkolny 2016/2017.

Również uczniowie technikum informatycznego, Damian Glanowski i Szymon Szpilka, zakwalifikowali się do udziału w Festiwalu Naukowym E(x)plory, który odbył się w 2016 roku we Wrocławskim Parku Technologicznym.  Zaprezentowali oni swój projekt badawczy: „Dronmonitorujący trudno dostępne miejsca z uwagi na zagrożenia ekologiczne” – projekt zbudowany został ze 110 elementów z możliwością mobilności. Ponadto dyplomy w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym otrzymali Damian Glanowski i Marek Janiczak.

Dużym sukcesem naszych młodych informatyków, Arkadiusza Bastera Krzysztofa Obłonczka, był projekt „Mechanizm zabezpieczeń bieżącej sesji integracyjnej na systemy LINUX”w kategorii „Usprawnienie softwarowo-techniczne”, który dał im tytuł finalisty Ogólnopolskiej Olimpiady I stopnia oraz szóstą pozycję w Polsce według klasyfikacji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. W marcu 2017 roku Krzysztof Obłonczek i Jakub Millan zakwalifikowali się także do finału Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej.

W naszej szkole od 2013 roku organizowany jest również Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Informatycznej dla Gimnazjalistów.  W 2015 uczestniczyło w nim 15 szkół gimnazjalnych, w roku następnym16, a w 2017 18 szkół ponadgimnazjalnych. Główny cel przedsięwzięcia – zainteresowanie młodzieży wiedzą informatyczną i różnymi formami przekazu informacji – został osiągnięty. Z roku na rok przybywa bowiem gimnazjalistów chętnych do udziału w tym konkursie.

Komisja przedmiotów zawodowych

Nasza szkoła prowadzi kształcenie w wybranym przez ucznia zawodzie, a uzyskiwanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy łączymy z działaniami mającymi to kształcenie uczynić jeszcze bardziej atrakcyjnym. Praktyki, staże, wycieczki zawodoznawcze oraz zajęcia dodatkowe dla zainteresowanych dają efekt w postaci wysokich miejsc uzyskiwanych przez uczniów w najbardziej prestiżowych olimpiadach i konkursach. W 2014 roku w siedzibie Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie odbyło się podsumowanie Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości: Blok A – Innowacje Techniczne oraz Blok B – Wiedza o Wynalazczości. W kategorii „Pomoc Dydaktyczna” uczniowie - Kamil Brańka, Grzegorz Wądrzyk i Dawid Foryś uzyskali wyróżnienie, a tym samym tytuł Finalisty.

11 czerwca 2014 w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA, podczas gali stypendialnej „Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, najwybitniejsi stypendyści VI edycji programu odebrali certyfikaty, przyznane im przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Jedynym przedstawicielem Wadowic w gronie 42 najlepszych stypendystów był uczeń naszej szkoły, Mateusz Tymoszuk.

24 września 2014 roku absolwencinaszej szkoły uczestniczyli w uroczystości wręczenia nagród w siedzibie NOT w Bielsku–Białej,w trakcie podsumowania Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP dla absolwentów szkół średnich. W branży informatyczno-elektronicznej ex aequo drugie miejsce zajęli Mateusz Wypartowicz oraz Kamil Wanat, natomiast wyróżnienie pierwszego stopnia otrzymał Konrad Świątek. W 2015 roku nagrodę odebrał Mateusz Tymoszuk w kategorii „Technik Elektryk” zdobył pierwsze miejsce, stając się tym samym „Najlepszym Elektrykiem” w Polsce.25 września 2015 roku odbyło się również uroczyste podsumowanie edycji Konkursu „Technik Absolwent”, w którym Mateusz Tymoszuk zdobył drugie miejsce w branży elektroniczno–informatycznej. W kolejnym roku absolwent Dawid Foryś zdobył trzecie miejsce.Konkurs „Technik Absolwent” ocenia całościowy dorobek ucznia i jego osiągnięcia na przestrzeni 4 lat nauki w szkole średniej. Składa się na to udział i zdobyte tytuły we wszystkich konkursach, turniejach i olimpiadach, w których uczeń uczestniczył i miał osiągnięcia. Dodatkowo punktowane jest świadectwo ukończenia szkoły, wynik egzaminy maturalnego i wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

W marcu 2015 roku do finału VII edycji konkursu ELEKTRON na Politechnice Wrocławskiej zakwalifikowali się uczniowie reprezentujący naszą szkołę: Sebastian Koczur (siódme miejsce), Jakub Burzyński (ósme miejsce) oraz Mateusz Tymoszuk (szesnaste miejsce). W lutym 2016 roku naszą szkołę reprezentowali w finale Sebastian Koczur oraz Jakub Burzyński, którzy w 2017 roku dostali się do finału konkursu i zakończyli rywalizację z sukcesem - pierwszy z nich zajął czwarte miejsce, drugi otrzymał wyróżnienie.

Przedstawiciele naszej szkoły zajęli czwarte miejsce w województwie małopolskim w VI Małopolskim Konkursie Własnych Prac Technicznych, który odbywał się w Krakowie w marcu 2015 roku. Uczniowietechnikum elektronicznego: Artur Filipek, Patryk Zarzycki i Jakub Adamczyk przedstawili projektCreeper-bot. 

W naszej szkole 24 marca 2015 miały miejsce eliminacje okręgowe Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok B – Wiedzy o Wynalazczości. Do finału okręgu małopolskiego zakwalifikowało się pięć szkół z całego województwa. Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie Mateusz Tymoszuk, Klaudia Kłaputi Jakub Burzyński. Nad przebiegiem eliminacji czuwała Komisja Konkursowa z Wojewódzkiego Klubu Techniki i Rozwoju w Krakowie.

Ponadto w roku szkolnym 2014/2015 do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” zakwalifikowało się 11 uczniów. Do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej dostało się 8 uczniów. W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w Częstochowie uczestniczyło 6 naszych uczniów.

Kolejny sukces osiągnął Jakub Burzyński, który zajął drugie miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w kwietniu 2016 roku. Jakub Burzyński oraz jego koledzy z drużyny,Kacper Kowalczyk i Patryk Kubas,zdobylitrzecie miejsce w finale V edycji konkursu „ENERGIA Przyszłości” organizowanego przez Grupę ENERGA dnia 22 kwietnia 2016 roku.

W ogólnopolskim etapie XVIII edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA, który odbył się w Akademii Morskiej w Gdyni w marcu 2016 roku, uczestniczył Jakub Burzyński. Olimpiada zakończyła się wielkim sukcesem ucznia, który zajął trzecie miejsce i zdobył tytuł Laureata. Jakub odebrał także nagrodę oraz indeks w trakcie podsumowania olimpiady na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.W marcu 2017 roku Jakub Burzyński zakwalifikował się ponadto do finału Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. W kwietniu 2017 roku odbyło się w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy podsumowanie i wręczenie nagród XIX edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA. Jakub Burzyński zajął pierwsze miejsce w grupie elektrycznej.

Dnia 19 listopada 2016 roku w Katowicach przeprowadzony został Turniej Maszyn Wiatrowych, w którym udział wzięli Jakub Burzyński, Kacper Kowalczyk i Paweł Wójtowicz. Uzyskane wyniki badań wiatraka pozwoliły na uplasowanie się na bardzo wysokim piątym miejscu wśród wszystkich uczestników. To z kolei otworzyło drogę do Ogólnopolskiego Finału Turnieju Maszyn, który odbył się w Piasecznie.

W listopadzie 2016 roku w Lublinie, podczas trwania Międzynarodowych Targów Energetics, odbyły się XVIII Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka. Jest to największe spotkanie Młodych Elektryków organizowane cyklicznie przez środowiska studenckie oddziałów SEP. Młodzież i studenci, skupiający się wokół branży elektrycznej i działający w lokalnych oddziałach, mieli przyjemność spotkać się, odbyć serię szkoleń, wykładów, podzielić się własnymi doświadczeniami. Przedstawicielem lokalnej młodzieżowej branży elektrycznej był uczeń naszej szkoły - Jakub Burzyński, który otrzymał, przyznane decyzją kapituły SEP, stypendium naukowe. Dodać należy, że stypendium wypłacane jest przez 10 miesięcy, a Jakub jest jednym z trzech uczniów szkół średnich z całej Polski, którzy je otrzymali.W styczniu 2017 rokuJakub Burzyński został również stypendystą Sapere Auso i znalazł się w gronie najzdolniejszych młodych ludzi z Małopolski.

Wielki sukces odniósł także Dawid Foryś. Już jako absolwentnaszej szkoły zajął trzecie miejsce w kraju w Ogólnopolskim Konkursie o Nagrodę i Dyplom Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP).

Na przełomie marca i kwietnia 2017 roku uczniowie: Jakub Burzyński, Kacper Kowalczyk, Patryk Kubas wzięli udział w Finałach Polskiej Edycji 29. Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (European Union Contestfor Young Scientists – EUCYS). Konkurs odbywał się podczas Festiwalu Młodych Badaczy Odkrycia w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Uczniowie zaprezentowali pracę „Energia Przyszłości – Moja szkoła jako wyspa energetyczna – GENERATOR GRUNTOWY.

Wiele sukcesów odnoszą uczniowie, którzy uczestniczą w konkursach branży samochodowej. 11 kwietnia 2014roku rozegrano w naszej szkole eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Turniej przeprowadziłWydział Ruchu Drogowego KPP w Wadowicach. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z naszej szkoły w składzie: Karol Klink, Maciej Moskała, Krzysztof Nocula. Rok później uczniowie: Damian Dudek, Adrian Radoń oraz Marcin Worytko zdobyli trzecie miejsce w XIX edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, który odbył się w ZSCKU w Radoczy. W dniu 11 kwietnia 2017 rokuw naszej szkole ponownie odbyły się eliminacje powiatowe XXI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. W tym etapie wzięło udział 6 trzyosobowych drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu wadowickiego. Pierwsze miejsce zajęła drużyna w składzie: Adrian Radoń, Marcin Stanek, Marcin Worytko. Reprezentowali oni naszą szkołę w finale wojewódzkim XXI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego w Nowym Sączu.

Uczniowie technikum samochodowego: Damian Dudek, Dawid Stawowy oraz Krystian Tatara wzięli udział w półfinale XVII edycji Olimpiady Techniki Samochodowej, który odbył się w sobotę 19 marca 2016 roku Warszawie w gmachu Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Rok późniejnaszą szkołę reprezentowali uczniowie: Adrian Radoń, Marcin Stanek oraz Marcin Worytko.

Nasi uczniowie, zgłębiając tajniki wiedzy związanej z kształceniem w wybranym zawodzie, są kreatywni i pełni pasji, a dowodem tego są sukcesy osiągane przez nich w konkursach branżowych. I tak w Ogólnopolskim Konkursie „Sprawny w zawodzie stolarz”, który odbył się w 2014 roku w Oświęcimiu, w Zespole Szkół Towarzystwa Salezjańskiego, zwycięzcą został Rafał Byrski, uczeń klasy o profilu stolarz. W 2015 roku konkurs ten zakończył się również sukcesem dla Gabriela Turały – nasz stolarz zajął drugie miejsce.

W 2016 roku uczennica klasy o profilu fryzjer, Justyna Malisiewicz, zajęła drugie miejsce w kategorii „Czesanie fal” w konkursie fryzjerskim o Puchar Fryzjerski organizowanym przez Stowarzyszenie Fryzjerów Podbeskidzkich Klubu Fryzjerstwa Artystycznego w Skoczowie.

Działalność w zakresie wychowania fizycznego

Nasi uczniowie odnoszą także wiele sukcesów w różnych dyscyplinach sportowych.  Dnia 20 lutego 2014 roku w ZSCKU w Radoczy odbyły się eliminacje miejsko-gminne Licealiady w siatkówce chłopców, w trakcie których reprezentanci ZS nr 2 w Wadowicach zajęli drugie miejsce. W tej samej dziedzinie sportu na szczeblu miejsko-gminnym w trakcie zawodów w Kalwarii Zebrzydowskiej w marcu 2015 roku, zajęliśmy pierwsze miejsce. Z kolei kilka dni później w finale powiatowym, nasi sportowcy uplasowali się na trzecim miejscu. Drużyna koszykówki chłopców również odnotowała awans w powiatowym finale Licealiady, który rozegrano w styczniu 2015 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Wadowity w Wadowicach. Zaciekła rywalizacja sportowa zagwarantowała naszej kadrze pierwsze miejsce i udział w zawodach rejonowych.

W drugim semestrze roku szkolnego 2015/2016 w Zespole Szkół ZSCKU w Radoczy nasi sportowcy uczestniczyli w eliminacjach miejsko-gminnych Licealiady w siatkówce chłopców, które zakończyli na drugim miejscu. Na trzecim miejscu uplasowała się drużyna chłopców w finałach powiatowych Licealiady w siatkówce w marcu 2017 roku. Na podium znaleźli się także nasi szachiści – w Licealiadzie w 2016 roku zajęli drugie miejsce.

Pasją wielu młodych ludzi jest piłka nożna, dlatego także w tej dziedzinie uczniowie naszej szkoły osiągają sukcesy. W X Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych, rozegranym 28 maja 2015 roku, mistrzem została reprezentacja naszej szkoły, zajmując zaszczytne pierwsze miejsce.  W roku 2017 nasza drużyna ponownie stanęła na podium – zajęliśmy drugie miejsce.

Należy również odnotować sukcesy w tenisie stołowym – trzecie miejsce drużyn chłopców i dziewcząt w finale Licealiady w kwietniu 2015 roku w ZSCKU w Radoczy oraz trzecie miejsce w listopadzie 2016 roku.

W roku szkolnym 2015/2016 w historii szkoły zapisał się wychowanek Jakub Kopyto, który zdobył pierwsze miejsce w IV Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych w narciarstwie alpejskim. Zawody rozegrały się w dniu 2 marca 2016 roku w Spytkowicach na stoku „Beskid”. Jakub został nagrodzony Pucharem Starosty dla najlepszego zawodnika. W następnym roku szkolnym Jakub ponownie zakończył zawody na pierwszym miejscu. Swoją dobrą formę potwierdził w finale wojewódzkim Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych w 2017 roku, zdobywając dziewiąte miejsce.

Sukcesem zakończył także rywalizację w Finałach Powiatowych w Pływaniu Adrian Badan, który zajął trzecie miejsce w zawodach na basenie w Wadowicach w styczniu 2016 roku.

W dniu 23 marca 2016 odbył się pierwszy w historii naszej szkoły turniej  „GORZEŃ FIFA TOURNAMENT 2016”. Wzięło w nim udział 32 zawodników, którzy w systemie pucharowym „do dwóch przegranych” rozgrywali mecze FIFA 2015. Kolejny turniej odbył się rok później i cieszył się nie mniejszym zainteresowaniem.

W dniu 26 października 2016 roku pięciu uczniów reprezentowało naszą szkołę w XIV edycji Powiatowego Turnieju Szkół w Zespole Szkół nr 1 w Andrychowie. Aleksandra Ochman, Daria Gąsiorowska i Arkadiusz Mrowiec oraz Jakub Burzyński i Łukasz Zdrada w pojedynku z przedstawicielami 7 szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Wadowickiego zajęli drugie miejsce.

Również nauczyciele naszej szkoły zajmują czołowe miejsca na podium w zawodach sportowych, jak choćby w X Turnieju ZNP w Piłce Siatkowej (pierwsze miejsce), czy w XII Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych pod patronatem Zarządu Powiatu Wadowickiego w 2017 roku (drugie miejsce).

 

Koło Turystyczne

W naszej szkole nadal prężnie działa Koło Turystyczne „Mechanik”, które skupia w trakcie wycieczek uczniów z różnych klas. Cyklicznie biorą oni udział w Rajdzie Lotników „Hell`s Angel”, rajdzie „BABIA GÓRA”, Ogólnopolskim Rajdzie „Z TOBĄ NA GROŃ” oraz „Powitanie Wiosny – Lanckorona”.Członkowie Koła Turystycznego nie tylko zdobywają górskie szczyty, ale i uczestniczą w różnych konkursach. Uczniowie 12 września 2014 roku wzięli udział w XXIV Rajdzie Lotników „Hell`s Angel” do Zygodowic. W trakcie wycieczki Angelika Soj, Gabriel Ulatowski, Jakub Sumera i Daniel Janecki zdobyli nagrody za pierwsze i drugie miejsce w konkursach wiedzy o Stanach Zjednoczonych oraz wiedzy o udziale lotnictwa USA w II wojnie światowej na terenie Polski. Również we wrześniu 2014 roku grupa turystów z Gorzenia wzięła udział w X Ogólnopolskim Rajdzie „Z Tobą na Groń”, którego celem była integracja młodzieży zdrowej z niepełnosprawną intelektualnie. Kilka dni później wycieczkowicze zdobywali szczyt Babiej Góry w XLVII Rajdzie „BABIA GÓRA – 2014”. W kolejnych latach wrzesień był równie aktywny dla członków Koła Turystycznego „Mechanik”. Młodzież uczestniczyła w XIOgólnopolskim Rajdzie „Z TOBĄ NA GROŃ”, „XLVIII Rajdzie „BABIA GÓRA – 2015”,XLIX Rajdzie „BABIA GÓRA 2016”, XXI Zlocie „Powitanie Wiosny – Lanckorona 2017”.

Szkolne Koło Wolontariatu i PCK

W ramach działalności Szkolnego Koła Wolontariatu od kilku lat przygotowujemy, z zebranych przez wolontariuszy i młodzież szkolną darów, świąteczne paczki dla młodzieży z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Radoczy. Wolontariusze nie zapominają również o wychowankach placówki w Dniu Dziecka i przekazują zebrane wśród uczniów słodkie upominki. Kontynuowana jest coroczna akcja „Góra Grosza”, w trakcie której wolontariusze przygotowują materiały promocyjne, plakaty, ulotki, jak również puszki, do których zbierają monety o nominale 1, 2, 5 groszy.

Wolontariat systematycznie prowadzi akcję „Nakrętka”, aby wesprzeć potrzebujące osoby ze środowiska lokalnego w ramach współpracy z Fundacją „Pomóc Więcej” w Kleczy Dolnej. Koło Wolontariatu przeprowadza również na terenie szkoły akcję „Opatrunek na ratunek” oraz akcję „Ołówek dla Afryki” na rzecz potrzebujących objętych opieką Fundacji Pomocy Humanitarnej „RedemptorisMissio”.

Szereg inicjatyw podejmowanych jest wspólnie ze szkolnym kołem PCK. Dwa razy w roku organizowana jest akcja oddawania krwi wśród pełnoletnich uczniów, ponadto odbywa się szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. Działania koła PCK mają na celu szerokie upowszechnienie podstawowej wiedzy o wielu schorzeniach zagrażających człowiekowi oraz o profilaktyce i możliwościach ich leczenia. Prowadzone są kampanie informacyjne – „Co warto wiedzieć o Grypie”, „31 maja – dzień bez papierosa”, „Profilaktyka zakażeń HPV”, „1 grudnia – Światowy Dzień Walki z AIDS”. Uczniowie angażują się w te przedsięwzięcia, co przekłada się na ich sukcesy np. w rejonowym etapie Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia nasza przedstawicielka, Barbara Balon, zajęła drugie miejsce. Wyróżnienia w konkursie „Barwy Życia”, organizowanym przez Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach, zdobyli Dawid Burdek, w kategorii praca fotograficzna, oraz Monika Byrgiel w kategorii praca plastyczna. Ponadto PCK organizuje również Olimpiadę Wiedzy Ekologicznej oraz akcję mającą na celu ochronę środowiska naturalnego „Zbieraj baterie”.

Samorząd Uczniowski

W naszej szkole działa Samorząd Uczniowski, który współdziała z Dyrekcją i nauczycielami. Podejmuje on działania, które mają na celu nie tylko uatrakcyjnienie życia szkolnego, ale również organizowanie i zachęcanie uczniów do podejmowanie działań i wykonywania prac na rzecz szkoły i wspólnoty lokalnej.

Tradycyjnie już samorząd wprowadza w społeczność szkolną nowych uczniów, organizując „Otrzęsiny klas pierwszych”. Pozwalają one jednocześnie dobrze się bawić podczas rywalizacji z rówieśnikami, ale i uświadomić sobie, że przyszedł czas nowych wyzwań i obowiązków.

Przedstawiciele samorządu wchodzą w skład pocztu sztandarowego i reprezentują społeczność uczniowską w uroczystościach szkolnych oraz państwowych. Aktywnie włączają się również w organizację „Dni Otwartych Szkoły”, Targów Oświatowych czy zebrań z rodzicami. Promują także szkołę poprzez udział wraz nauczycielami w dniach szkolnictwa ponadgimnazjalnego organizowanych w gimnazjach. Sekcja szkolnego radiowęzła jest odpowiedzialna za oprawę muzyczną przerw i uroczystości szkolnych oraz organizację Konkursu Piosenki Obcojęzycznej „Gorzeń Music Awards”. Uczniowie organizują także szkolny oraz powiatowy turniej „GORZEŃ FIFA TOURNAMENT”, który stanowi odpowiedź na rosnącą popularność E-sportu.

Samorząd Uczniowski współpracuje również z Wolontariatem i szkolnym kołem PCK, uczestnicząc w akcji „Góra Grosza”, „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” czy akcji krwiodawstwa. Jego przedstawiciele w ramach projektu „Świąteczna Paczka” zbierają fundusze, które są przeznaczone na zakup produktów żywnościowych, chemii gospodarczej oraz odzieży dla rodziny ucznia naszej szkoły najbardziej potrzebującej wsparcia.

Opiekunowie samorządu organizują również wyjazdy narciarsko-snowboardowe do Spytkowic, Kasiny Wielkiej i Ośrodka Czarny Groń oraz spływy kajakowe i pontonowe. Wycieczki te mają na celu integrację społeczności szkolnej i ciekawe, aktywne spędzenie czasu.

 

Klasa Policyjna

Liceum Ogólnokształcące o profilu policyjnym zostało utworzone w ramach Zespołu Szkół nr 2 w 2005 roku. Koncepcja jego funkcjonowania od początku zakładała ścisłą współpracę z Komendą Powiatową Policji w Wadowicach, szczególnie w kwestii nauczania tzw. przedmiotów policyjnych oraz wyposażenia uczniów w odpowiednią wiedzę i umiejętności, które umożliwią im dostanie się w szeregi Policji. Wdrażany program był modyfikowany w zależności od potrzeb Policji i oczekiwań młodzieży.

W dniu 3 lipca 2015 roku zostało zawarte porozumienie w sprawie współpracy pomiędzy Zespołem Szkół nr 2 im. ks. Stanisława Staszica w Wadowicach, reprezentowanym przez Dyrektora mgr inż. Jerzy Kotasia, a Komendą Powiatowa Policji w Wadowicach, reprezentowaną przez Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach mł. insp. Piotr Dziekanowskiego. Porozumienie określiło zasady współpracy przy realizacji zadań na rzecz edukacji i propagowania działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych w odniesieniu do młodzieży z Zespołu Szkół nr 2, a w szczególności do klas o profilu policyjnym prowadzonych na terenie naszej szkoły.

Dzięki podpisanej umowie o współpracy uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach realizowanych w komendzie Policji, poznają codzienną pracę policjantów, regulamin służby i zasady awansowania. Młodzież z klasy policyjnej bierze udział w marszu z okazji Święta Odzyskania Niepodległości i składa kwiaty wspólnie z komendantem powiatowym Policji, zabezpiecza z funkcjonariuszami policji skrzyżowania i ulice podczas obchodów świąt i uroczystości państwowych, opracowuje materiały informacyjne do policyjnej gabloty czy uczestniczy w działaniach skierowanych do młodzieży. W kwietniu 2016 roku uczennice klasy drugiej liceum policyjnego, Barbara Balon i Aleksandra Ochman, wspierały organizacyjnie Policję w czasie Turnieju Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych pod hasłem „I TY możesz zostać ratownikiem”. Główną ideą tego turnieju jest doskonalenie umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz propagowanie właściwych zachowań związanych z ratowaniem życia ludzkiego.                                                                                                                                                   

W klasie policyjnej duży nacisk kładzie się na naukę odpowiedzialności za swoje zachowanie i postępowanie oraz poszanowanie dla prawa. Służy temu m.in. współpraca z sądem i udział w rozprawach sądowych. Kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań wśród uczniów odbywa się również poprzez udział w wycieczkach do Szkoły Policji w Katowicach i w Pile, gdzie można zadać pytania dotyczące przygotowania do służby przyszłego policjanta i zapoznać się z możliwościami i warunkami dalszej nauki.

Program klasy policyjnej obejmuje również zajęcia z zakresu samoobrony, które wyrabiają u uczniów poczucie bezpieczeństwa, poprawiają sylwetkę i koordynację ruchową. To również doskonałe przygotowanie do siedmiodniowego obozu przetrwania w Serpelicach nad Bugiem, w trakcie którego realizują oni zajęcia z kajakarstwa, łucznictwa, strzelectwa, wspinaczki, terenoznawstwa (odbywają marsze na orientację i azymut, pokonują mosty linowe), poznają zasady survivalu i samoratownicze sposoby ewakuacji, odbywają szkolenie z zakresy pierwszej pomocy przedmedycznej.

Uzyskaną wiedzę i nabyte umiejętności uczniowie mogli zaprezentować w czasie szkolnych zawodów, które odbyły się w październiku 2015 roku. Rywalizacja składała się z dwóch części – teoretycznej, czyli testu z zakresu udzielania pierwszej pomocy i opieki przedmedycznej oraz części praktycznej, czyli marszu na orientację na terenie Goryczkowca (375 m n.p.m.). W trakcie marszu uczniowie wykonywali zadania: strzelanie do tarczy z broni krótkiej, bieg w masce przeciwgazowej po kopercie, udzielanie pierwszej pomocy. Ostatnie zadanie wymagało nie tylko wiedzy teoretycznej, ale i praktycznych umiejętności zabezpieczenia miejsca zdarzenia, wezwania służb ratowniczych, opanowania panikującego pozoranta oraz zaopatrzenia rany kłutej u nieprzytomnego pozoranta. Bardzo ważne okazały się umiejętności posługiwania się mapą oraz orientacji w terenie, tak istotne w przyszłej pracy operacyjnej kandydatów na policjantów. Każde z zadań – na trasie i z części teoretycznej – było punktowane. Ostatecznie pierwsze miejsce zajęła drużyna w składzie: Jakub Sumera, Gabriel Ulatowski, Patryk Mikołajek. Najlepszym strzelcem z broni krótkiej został Krystian Lach, a najszybciej kopertę w masce przeciwgazowej pokonała Dorota Kucała.  Kontynuacją tych zawodów stał się zorganizowany w czerwcu 2017 roku Międzyszkolny Marszobieg „Gorzeniada 2017”, w którym wzięło udział dwanaście trzyosobowych drużyn z trzech szkół: Zespołu Szkół nr 1 w Wadowicach, Zespołu Szkół nr 2 w Wadowicach i Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej. Celem zawodów była integracja młodzieży z powiatowych szkół ponadgimnazjalnych. W klasyfikacji końcowej pierwsze miejsce zajęła drużyna z naszej szkoły w składzie: Patrycja Pochopień, Kinga Szwajcowska i Jakub Kraus.

W roku szkolnym 2016/17 przyjęto program nauczania dla klas ponadgimnazjalnych „Edukacja Policyjna 2016” opracowany przez Gabinet Komendanta Głównego Policji, na mocy którego wprowadzono w klasie policyjnej nowy wzór umundurowania uczniów oraz regulamin mundurowy i regulamin awansowania kadetów. Dokonano również korelacji programu z zajęciami z podstaw przedsiębiorczości w zakresie umiejętności prezentowania własnej osoby i przygotowania do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej pod kątem pracy w Policji. Dodatkowo nauczanie poszerzono o zagadnienia związane ze strzelectwem.

Aby móc w pełni realizować program strzelectwa sportowego, szkoła wybudowała własną strzelnicę. Uroczyste otwarcie odbyło się 16 marca 2017 roku, a symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach mł. insp. Włodzimierz Warzecha, Starosta Wadowicki Bartosz Kaliński oraz Wicestarosta Wadowicki Andrzej Górecki. 

Szkoła współpracuje również z IPA – Międzynarodowym Stowarzyszeniem Policjantów – dzięki czemu uczniowie mają okazję zapoznać się z bronią palną, uczą się zasad bezpieczeństwa i posługiwania się bronią. Dla uczniów organizowane są również szkolenia na profesjonalnej strzelnicy myśliwskiej i sportowej w Siemianowicach Śląskich.  Zdobyte umiejętności pozwoliły reprezentacji naszej szkoły w maju 2017 roku uzyskać bardzo dobre wyniki w Turnieju Strzeleckim organizowanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA - Region Wadowice – Anna Dobisz, uczennica klasy pierwszej liceum policyjnego, zajęła pierwsze miejsce w kategorii kobiet, a nasza drużyna w składzie: Anna Dobisz, Gabriela Wiktor, Norbert Ożóg, Marek Babik – czwarte miejsce.

                                                       

Wybitne osiągnięcia uczniów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów:

°       rok szkolny-  2014/2015- Jakub Burzyński

°       rok szkolny - 2015/2016- Jakub Burzyński, Arkadiusz Mrowiec

°       rok szkolny - 2016/2017 - Krzysztof Obłonczek, Gabriela Wiktor

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej:

°       rok szkolny - 2016/2017 - Jakub Burzyński

   

 

 

Modernizacja szkoły

°       Remont wjazdu i parkingu przy budynku szkoły.                                                        

°       Doposażenie pracowni obróbki ręcznej i pracowni pomiarowej.

°       Wykonanie instalacji kanalizacyjnej przyłączeniowej budynku szkoły, warsztatów i internatu.

°       Wyposażenie pracowni informatycznej dla zawodu kierowca mechanik.

°       Wykonanie remontu dachu na budynku internatu.

°       Otwarcie strzelnicy sportowej wykonanej przez uczniów z klasy Technikum Elektrycznego i Elektronicznego.

Zdjęcia