GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Regulamin rady rodziców

Regulamin rady rodziców przy Zespole Szkół Nr 2 im. Ks. Stanisława Staszica

w Wadowicach

 

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

 

RADA RODZICÓW działa w szkole na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991 r. poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły.

Siedzibą Rady Rodziców jest Zespół Szkół Nr 2, im. Ks. St. Staszica, 34-100 Wadowice, ul. Zegadłowicza 36.

Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców współdziałającym z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organami nadzorującymi szkołę oraz organizacjami i instytucjami wspierającymi realizację zadań szkoły

 

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 

 1. Występowanie do Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
 2. Stanowienie o zasadach wydatkowania funduszy Rady Rodziców. Rada Rodziców, chcąc wspierać działalność statutową szkoły, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.

 

Rozdział II.

Cele i zadania Rady Rodziców.

 

 1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie.
 2. Szczególnym celem rady rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
 3. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
  • pobudzanie i organizowanie forum aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
  • gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,
  • zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, a wśród nich:

- znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie,

- uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności w nauce,

- znajomość regulaminów szkolnych, „wewnątrzszkolny system oceniania"

- uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

-

- określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

- Rada Rodziców opiniuje: statut i inne dokumenty prawa wewnątrzszkolnego.

- Rada Rodziców opiniuje prace nauczyciela i dyrektora w przypadku ich awansu zawodowego.

Rozdział III.

Organizacja działania Rady Rodziców.

 

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie rodziców klasy.

 1. Zebranie rodziców danej klasy wybiera spośród siebie „Klasową Radę Rodziców" składającą się z 3 do 5 osób tak, aby można było utworzyć funkcje przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.
 2. Wszyscy członkowie klasowych rad rodziców tworzą Radę Rodziców szkoły.
 3. Plenarne zebranie Rady Rodziców szkoły wybiera spośród siebie:

a) prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców oraz,

b) komisję rewizyjną, jako organ kontrolny Rady Rodziców.

 1. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców.
 2. Prezydium Rady Rodziców składa się z 15-20 członków tak, aby można było wyłonić funkcje: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz komisję rewizyjną. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu.
 3. Komisja rewizyjna składa się co najmniej z trzech osób. Jeden z członeków komisji rewizyjnej powinien być dobrze zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego na pierwszym swoim posiedzeniu.
 4. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły spośród swoich członków, członków Rady Rodziców i spośród innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły (jako ekspertów) dla wykonania określonych zadań.
 5. Zebranie zwołuje przewodniczący lub jego zastępca.
 6. Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 1 rok, począwszy od miesiąca września do dnia 30 września następnego roku, przy czym członek prezydium może być wybierany wielokrotnie.
 7. Rodzice biorą udział w organach statutowych Rady Rodziców w okresie uczęszczania ich dzieci do szkoły.

 

Rozdział IV.

Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne.

 

1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.

 1. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.
 2. Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców szkoły. Klasowe Rady Rodziców decydują samodzielnie, czy protokołować uchwały. Za protokolarz Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz prezydium rady.
 3. Walne zgromadzenie Rady Rodziców upoważnia prezydium Rady Rodziców do podejmowania decyzji w jej imieniu .
 4. Walne zgromadzenie upoważnia przewodniczącego i jego zastępcę do dysponowania środkami finansowymi.

 

 

 

 

Rozdział V.

Wybory do organów Rady Rodziców.

 

1. Wybory do Rady Rodziców, (klasowej Rady Rodziców), prezydium Rady Rodziców
i do Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym.

 1. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustanie lub pisemnie (jeśli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym) swoją zgodę na kandydowanie.
 2. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% + 1 głos uczestników prawomocnego zebrania wyborczego (zwykła większość głosów).
 3. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.
 4. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na swoim pierwszym posiedzeniu.
 5. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców:

§ wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania, jak: komisja regulaminowa, komisja uchwał i wniosków i komisja wyborcza. Wybory do tych funkcji są jawne;

§ sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym;

§ sprawozdanie komisji rewizyjnej i wniosek o udzielenie (lub nie udzielenie) absolutorium ustępującemu organowi;

§ informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,

§ ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły lub organizacji;

§ plenarna dyskusja programowa;

§ uchwalenie wniosków programowo-organizacyjnych do działalności Rady Rodziców w następnej kadencji;

§ wybory nowych organów Rady Rodziców:

- ustalenie przez Komisję Regulaminową listy obecności i stwierdzenie prawomocności zebrania,

- przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez Komisję Wyborczą

 

Rozdział VI

Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów.

 

1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż raz w roku szkolnym

 1. Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek złożony do prezydium przez rady klasowych Rad Rodziców z co najmniej 3 klas, Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej .
 2. Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż 1 raz na kwartał. Na posiedzenia prezydium zaprasza się dyrektora szkoły i inne osoby jako głos doradczy.
 3. Posiedzenia prezydium Rady Rodziców są protokołowane w protokolarzu rady Rodziców, za który ponosi odpowiedzialność sekretarz prezydium.
 4. Posiedzenia kontrolne Komisji Rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami Rady Rodziców. Komisja rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium Rady Rodziców, Rady Rodziców klasy, dowolnej grupy rodziców, liczącej jednak nie mniej niż 30 osób.

 

 1. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane: plenarnemu posiedzeniu rady rodziców, prezydium Rady Rodziców oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie Komisji Rewizyjnej.

 

Rozdział VII.

Ramowy preliminarz wydatków Rady Rodziców

 

 1. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki rodzicielskiej na następujące cele:

- pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników i zapomóg,

- dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak festyn sportowo-rekreacyjny, z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu Szkolnego, Finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych itp.

- sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych,

- nagrody rzeczowe dla wyróżniający się uczniów i zespołów artystycznych sportowych,

- częściowe sfinansowanie klasowych wycieczek historyczno-turystycznych
i zawodowych,

- zakupy książek, środków dydaktycznych, sprzętu telewizyjnego, wideo oraz komputerów,

- wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości oraz podróże służbowe uczniów i przedstawicieli Rady Rodziców,

- zakup prasy i periodyków na wyposażenie gabinetów przedmiotowych,

- zakup środków czystości, opłat za remonty i naprawy sprzętu,

- zakup sprzętu gospodarczego, mebli i sprzętu sportowego.

 1. Środki pochodzące z innych źródeł mogą być wydatkowane na:

- dofinansowanie celów ustalonych w punkcie 1,

- finansowanie własnych projektów Rady Rodziców jak budowa nowych pracowni, wyposażanie szkoły w określony sprzęt i aparaturę, remonty bieżące infrastruktury szkolnej, renowację urządzeń sportowo-rekreacyjnych itp.

- przeznaczenie środków na kapitał założycielski dla utworzenia określonej formy działalności gospodarczej,

- lokowanie środków w celu ich pomnożenia na korzystnych kontach terminowych lub w postaci zakupu akcji,

- inne cele realizowane uchwałą Rady Rodziców,

- dofinansowanie działalności statutowej szkoły.

 1. Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może w części być zależny od życzenia czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz Rady Rodziców. W takim przypadku prezydium Rady Rodziców nie może wydatkować środków na inne cele, bez uzyskania zgody ofiarodawców.

 

 

Rozdział VIII

Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców

 

1. Obsługę księgowo - rachunkową funduszy Rady Rodziców prowadzenia księgowości oraz obsługę rachunkową użytkowników funduszu zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem wykonuje społecznie osoba powołana do pełnienia tej funkcji przez prezydium Rady Rodziców. Osoba ta może otrzymywać nagrodę finansową przyznawaną przez prezydium Rady Rodziców odrębną uchwałą.

2. Prezydium wyznacza skarbnika Rady Rodziców do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad pracą księgową.

3. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów.

4. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

 

Rozdział IX.

Postanowienia końcowe.

 

1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły zaprasza się ich przedstawicieli na swoje zebrania plenarne, a prezydium Rady na swoje posiedzenia regulaminowe zaprasza Dyrektora szkoły oraz w razie potrzeby przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego jako głos doradczy.

2. Rada Rodziców, poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej.

3. W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez Dyrekcję Szkoły lub podległych jej pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną - prezydium Rady rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do Dyrektora Szkoły - ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi.

4. W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego
z nie respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nie udzielenia wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia - prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę - Starostwa Powiatowego.

5. Członkowie klasowych Rad Rodziców, prezydium Rady Rodziców, jak i członkowie komisji rewizyjnej, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w Rozdz. IV tego regulaminu.

6. Rada Rodziców posługuje się pieczątką o treści: Rada Rodziców Zespół Szkół Nr 2, im. Ks. St. Staszica, 34-10 Wadowice, ul. Zegadłowicza 36.

7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia podpisania.

 

 

Wadowice, dnia 14.03.2007 r.

 

 

Dyrektor szkoły Rada Rodziców