GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH

Ogłoszenia:

Od 1 października 2017 zapraszam na nową stronę CKZiU nr 2      www.ckziuwadowice.pl

Uwaga!

Informacja dla osób, które w sierpniu odbywały staże:

 

W związku z docierającymi informacjami proszę sprawdzić swoje zgłoszenia do ubezpieczenia. Istnieje obawa, że będąc na stażach system eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) NFZ wyrejestrował z ubezpieczenia niestety na trwale i niezwłocznie  należy  dokonać ponownego zgłoszenia w zakładach pracy rodziców czy innych miejscach ubezpieczenia.

 

Trwa KURS Prawa jazdy kat. T. Więcej informacji: Jan Mańka tel.608 201 893

 

 

Spotkanie organizacyjne dotyczące Prawa Jazdy Kat. B 

30 września 2017 r. (sobota) godz. 800

Wadowice, ul. Sienkiewicza 7 (w budynku Banku Spółdzielczego, obok szkoły na Sienkiewicza)

Proszę zabrać ze sobą dowód osobisty (osoby pełnoletnie), długopis, zdjęcie do prawo jazdy.

W razie pytań kontakt: Adam Nicieja tel. 692884129

Obecność obowiązkowa!

 

W zakładce "wyniki naboru" zamieszczone zostały listy osób zakwalifikowanych do poszczególnych kursów.

 

Ogłoszenie naboru na kursy branży wiodącej: mechanicznej i górniczo hutniczej oraz branży uzupełniającej: elektryczno – elektronicznej (oraz dla innych branż uczniów należących do tego Centrum) w roku 2017.

 

1.       Kurs prawo jazdy kat.T – dla 30 osób/50 godz. (zajęcia teoretyczne z pomocy przedmedycznej, nauka jazdy, ćwiczenia na placu manewrowym, egzaminy wewnętrzne i egzamin zewnętrzny).

Termin zakończenia kursu 8.12.2017r.

2.       Kurs AutoCAD – dla 45 osób/30 godz. (posługiwanie się technikami AutoCAD podczas tworzenia projektów, definiowanie obiektów, dane graficzne i tekstowe, praktyczne zastosowanie narzędzi, egzamin zewnętrzny
i uzyskanie międzynarodowego Certyfikatu Autodesk).

Termin zakończenia kursu 13.12.2017r.

3.       Kurs operatora wózków widłowych wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych – dla 50 osób/67 godz. (rodzaje stosowanych wózków, budowa wózków, czynności operatora, ładunkoznawstwo, bhp, wiadomości o dozorze technicznym, egzamin państwowy Urzędu Dozoru Technicznego).

Termin zakończenia kursu 10.03.2018r.

4.       Kurs operatora koparko – ładowarki – dla 40 osób/176 godz. (użytkowanie eksploatacyjne maszyn, podstawy elektrotechniki i hydrauliki, silniki spalinowe, technologia robót i zajęcia praktyczne, egzamin przed Komisją Egzaminacyjną IMBiGS, świadectwo kwalifikacyjne operatora koparko ładowarki zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki).

Termin zakończenia kursu 10.03.2018r.

5.       Kurs spawania MAG – dla 50 osób/60 godz. (spawanie elektroda topliwą w osłonie gazów aktywnych, książeczka spawacza w języku polskim (oraz angielskim, niemieckim, francuskim), certyfikat Instytutu Spawalnictwa).

Termin zakończenia kursu 10.03.2018r.

6.       Kurs programowania w systemie CNC – dla 30 osób/80 godz. (czytanie rysunku technicznego, dobór narzędzi i parametrów obrabiarek CNC – tokarki, frezarki, obróbki elementów, pomiar kontrolny, Certyfikat, wystawienie zaświadczenia na druk MEN).

Termin zakończenia kursu 10.03.2018r.

 

Procedura naboru została opisana w regulaminie rekrutacji (§ 4 pkt.4) do projektu „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”, który jest dostępny na stronie internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach, ul. Zegadłowicza 36  w zakładce „Projekt CKZiU”.

 

Nabór na kursy zawodowe potrwa od dnia 11 września do dnia 17 września 2017 roku. W tym czasie kandydat (również osoby niepełnosprawne) musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, zgodę na przetwarzanie wizerunku, deklarację uczestnictwa oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych ( do pobrania na stronie internetowej  w zakładce „Projekt CKZiU” lub  w sekretariatach CKZiU nr 2
ul. Zegadłowicza 36 lub ul. Słowackiego 4). Po wypełnieniu formularza i załączników należy je złożyć osobiście w sekretariacie CKZiU nr 2 w Wadowicach ul. Zegadłowicza 36 lub w biurze projektów Starostwa Powiatowego w Wadowicach pokój 408 oraz (DOTYCZY WYŁĄCZNIE UCZNIÓW CKZiU nr 2 w Wadowicach ul. Słowackiego 4) w sekretariacie CKZiU nr 2 w Wadowicach ul. Słowackiego 4 w czasie trwania naboru.

 

Ponieważ dni 16 i 17 września są dniami wolnymi, przedłużam nabór do dnia 19 września do godz. 1500

 

Uwaga

Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelne.

 

Ogłoszenie naboru na studia podyplomowe oraz kursy branży wiodącej: mechanicznej i górniczo hutniczej oraz branży uzupełniającej: elektryczno – elektronicznej (oraz dla innych branż należących do tego Centrum) w roku 2017.

 

1.       Przedmioty zawodowe dla zawodu technik elektronik – 2 nauczycieli,

2.       Przedmioty zawodowe dla zawodu technik elektryk – 2 nauczycieli,

3.       Przedmioty zawodowe dla zawodu technik pojazdów samochodowych – 2 nauczycieli,

4.       Przedmioty zawodowe dla zawodu technik informatyk – 4 nauczycieli,

5.       Budownictwo energooszczędne, auditing i ocena energetyczna budynków – 1 nauczyciel,

6.       Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – 1 nauczyciel,

7.       Studium fotografii – 2 nauczycieli,

8.       Kurs AutoCad –1 nauczyciel,

Procedura naboru została opisana w regulaminie rekrutacji (§ 4 pkt.2) do projektu „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”, który jest dostępny na stronie internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach, ul. Zegadłowicza 36  w zakładce „Projekt CKZiU”.

Nabór na studia podyplomowe oraz kursy dla nauczycieli potrwa od dnia 12 września do dnia 18 września 2017 roku. W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, zgodę na przetwarzanie wizerunku, deklarację uczestnictwa oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych ( do pobrania na stronie internetowej  w zakładce „Projekt CKZiU” lub  w sekretariatach CKZiU nr 2 ul. Zegadłowicza 36 lub ul. Słowackiego 4). Po wypełnieniu formularza i załączników należy je złożyć osobiście w sekretariacie CKZiU nr 2
w Wadowicach ul. Zegadłowicza 36 lub w biurze projektów Starostwa Powiatowego w Wadowicach pokój 408 oraz (DOTYCZY WYŁĄCZNIE NAUCZYCIELI CKZiU nr 2 w Wadowicach ul. Słowackiego 4) w sekretariacie CKZiU nr 2 w Wadowicach ul. Słowackiego 4 w czasie trwania naboru.

Uwaga

 

Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelne.

Dotakowa rekrutracja dla nauczycieli na studia podyplomowe oraz kursy od 26.09.2017 do 2.10.2017 do godz. 1500

 

 

WYKAZ  DOKUMENTÓW, JAKIE MUSI ZŁOŻYĆ UCZEŃ DO OTRZYMANIA WYNAGRODZENIA  ZA  REALIZACJĘ  STAŻU  

 

1.  Wniosek o stypendium.

2. Dziennik stażu wraz z opinią przedsiębiorcy dot. oceny zrealizowanego stażu  przez ucznia.

3. Certyfikat odbycia stażu.

4. Ksero dowodu osobistego.

5. Oświadczenie  o otrzymaniu odzieży ochronnej (jako podstawę do wypłacenia Przedsiębiorcy środków finansowych dla opiekuna stażu).

6. Ramowy program stażu.

7.Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w stażu ( w przypadku ucznia niepełnoletniego, jeżeli nie jest w posiadaniu mentora zawodowego).

8. Wniosek  o zwrot kosztów dojazdu na staż i z powrotem do miejsca zamieszkania
(w przypadku ubiegania się przez ucznia o zwrot).

9. Bilet miesięczny lub bilet z pierwszego dnia przejazdu (w przypadku ubiegania się przez ucznia o zwrot).

10. Oświadczenie Przewoźnika o cenie biletu (w przypadku ubiegania się przez ucznia
o zwrot).

 

 

WYKAZ  DOKUMENTÓW, JAKIE MUSI ZŁOŻYĆ PRACODAWCA DO OTRZYMANIA WYNAGRODZENIA ZA  REALIZACJĘ  STAŻU UCZNIOWSKIEGO

 

1. Oświadczenie o poniesionych kosztach (zał. Nr 5 do Porozumienia).  

 

2. Kserokopia faktury za odzież ochronną dla stażysty/stażystów, wraz z opisem.

 

 

 

 

WAŻNA INFORMACJA !

W celu podpisania umowy o staż każdy stażysta obowiązkowo musi zgłosić się do Sali W3 Warsztatów szkolnych ZS nr 2 w Wadowicach w jednym z trzech terminów do wyboru:

 

24.07.2017 (Poniedziałek) 1400 – 1600

25.07.2017 (Wtorek) 1400 – 1600

26.07.2017 (Środa) 900 – 1200

 

Stażyści, którzy podpisali już umowy o staż, mogą pobrać dziennik stażu ze strony w zakładce „pliki do pobrania” i wydrukować lub odebrać osobiście dziennik stażu w w/w terminach w Sali W3.

W zakładce „pliki do pobrania” - dziennik stażu, program stażu, wzór certyfikatu.

NOWA Lista stażystów wraz z adresami przedsiębiorców na dzień 22.07.2017. (do pobrania!)

 

KOMUNIKAT !

Spotkanie dla wszystkich stażystów odbędzie się 20 lipca (czwartek) o godz. 900 w Sali W3 w Warsztatach Szkolnych ZS nr 2 w Wadowicach. Proszę zabrać dowód osobisty lub legitymację szkolną oraz przybory do pisania.

 

Ponadto dotyczy tych 14 uczniów Technikum Informatycznego z wpisem nazwa i adres firmy „!(uzgadniane z pracodawcą)!” – staż odbędzie się najprawdopodobniej w firmie TECH Sterowniki w Wieprzu, ale ostateczna decyzja zapadnie 17 lipca.

 

Informacja dla kursantów i stażystów.

 

Kursanci prawo jazdy kat. B:

- Proszę sprawdzić swoje dane (Nazwisko i Imię)

W przypadku „błędów” proszę kontaktować się z Panią Małgorzatą Mlak – sekretarka ZS nr 2 w Wadowicach Tel.33/8731775 lub Panem Marcinem Matyjasikiem – Mentor zawodowy Tel. 796776616

Dalsze czynności związane z kursem będą realizowane po 17 lipca 2017. Proszę śledzić na bieżąco stronę www.zsmwadowice.pl zakładka „Projekt CKZiU” – Informacje.

 

Stażyści:

- Proszę sprawdzić swoje dane (Nazwisko i Imię) oraz dane firmy, do której stażysta został przydzielony,

- Następnie skontaktować się z firmą w celu potwierdzenia udziału w stażu,

- W przypadku nieścisłości proszę kontaktować się z Panią Małgorzatą Mlak – sekretarka ZS nr 2 w Wadowicach Tel.33/8731775 lub Panem Marcinem Matyjasikiem – Mentor zawodowy Tel. 796776616

 

Dalsze czynności związane z kursem będą realizowane po 17 lipca 2017. Proszę śledzić na bieżąco stronę www.zsmwadowice.pl zakładka „Projekt CKZiU” – Informacje.

 

Powiat Wadowicki realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Tytuł projektu:

WADOWICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

Nr wniosku: RPMP.10.02.02-12-0246/16 z siedzibą w Zespole Szkół nr 2 w Wadowicach, ul. Zegadłowicza 36 (od 01.09.2017 r. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach) w branży wiodącej: mechanicznej i górniczo hutniczej oraz branży uzupełniającej: elektryczno-elektronicznej

 Celem projektu jest poprawa szans na rynku pracy uczniów szkół zawodowych Powiatu Wadowickiego w branży wiodącej mechanicznej i górniczo-hutniczej oraz branży uzupełniającej elektryczno-elektronicznej przez utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wadowicach , jego doposażenie, organizację staży i szkoleń zawodowych a także dokształcenie nauczycieli.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej to kwota - 4 932 865,52 zł

Całkowita wartość projektu – 5 803 371,20 zł

czytaj całość

 

1. Ogłoszenie naboru na staże zawodowe branży wiodącej: mechanicznej i górniczo hutniczej oraz branży uzupełniającej: elektryczno – elektronicznej (oraz dla innych branż uczniów należących do tego Centrum) w roku 2017.

Ogłaszam nabór uczniów na staże zawodowe dla zawodów branży wiodącej: mechanicznej i górniczo hutniczej oraz branży uzupełniającej: elektryczno – elektronicznej (oraz dla innych branż uczniów należących do tego Centrum) organizowane przez Zespół Szkół nr 2 w Wadowicach (od 1.09.2017r.  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach) , który potrwa od 1 sierpnia do 29 sierpnia 2017r.
Procedura naboru została opisana w regulaminie rekrutacji (§ 4 pkt.5) do projektu „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”, który jest dostępny na stronie internetowej w zakładce „Projekt CKZiU”.
Nabór na staż zawodowy potrwa od dnia 13 czerwca do dnia 20 czerwca 2017 roku (nabór uzupełniający przedłużony do 23 czerwca 2017). W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy ( do pobrania na stronie internetowej  w zakładce „Projekt CKZiU” lub  w sekretariacie ZS nr 2w Wadowicach) . Po wypełnieniu formularza należy go złożyć osobiście w sekretariacie ZS nr 2 w Wadowicach 
lub w biurze projektów Starostwa Powiatowego w Wadowicach pokój 408  oraz (DOTYCZY WYŁĄCZNIE UCZNIÓW ZS  nr 1) w sekretariacie Zespołu Szkół nr 1 w Wadowicach (od 1.09.2017r. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach)  w czasie trwania naboru.

 
2. Ogłoszenie naboru na kurs – prawo jazdy kategorii B w roku 2017

Ogłaszam nabór uczniów na kurs prawo jazdy kategorii B dla zawodów branży wiodącej: mechanicznej i górniczo hutniczej oraz branży uzupełniającej: elektryczno – elektronicznej (oraz dla innych branż uczniów należących do tego Centrum) organizowane przez Zespół Szkół nr 2 w Wadowicach (od 1.09.2017r.  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach), który rozpocznie się po 20 sierpnia 2017r. a zakończy się przed 31 grudnia 2017r.
Procedura naboru została opisana w regulaminie rekrutacji (§ 4 pkt.4) do projektu który jest dostępny na stronie internetowej w zakładce „Projekt CKZiU”.
Nabór na kurs prawo jazdy kategorii B potrwa od dnia 13 czerwca do dnia 19 czerwca 2017 roku 
(nabór uzupełniający przedłużony do 23 czerwca 2017). W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy ( do pobrania na stronie internetowej w zakładce „Projekt CKZiU”. lub  w sekretariacie ZS nr 2 w Wadowicach) . Po wypełnieniu formularza należy go złożyć osobiście w sekretariacie ZS nr 2 w Wadowicach lub w biurze projektów Starostwa Powiatowego w Wadowicach pokój 408  oraz (DOTYCZY WYŁĄCZNIE UCZNIÓW ZS  nr 1) w sekretariacie Zespołu Szkół nr 1 w Wadowicach (od 1.09.2017r. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach)  w czasie trwania naboru.

Uwaga:
Kurs prawo jazdy dostępny jest dla osób, które dnia 30 listopada 2017 r. będą miały ukończone 18 lat i nie mają możliwości ukończenia go w ramach programu nauczania.


Tu znajduje się stopka

Zdjęcia